Lading EL-biler

Høsten 2018 ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Engsletta, Nordtvedtbekken og Akerli borettslag med tanke på å komme frem til en felles løsning for lading av ladebare motorvogner. 

 

Det har blitt gjennomført en spørreundersøkelse i de tre borettslagene hvor deltakelsen totalt lå på 28,27%, av disse hadde 15,40% ladbar motorvogn eller planer om å gå til anskaffelse av slik dersom borettslagene etablerte parkeringsplasser med lademulighet.

 

Dersom borettslagene skal motta støtte fra kommunen anbefaler kommunen at borettslagene benytter ekstern faglig bistand til å kartlegge muligheten for etablering av ladeplasser. Utgiftene til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettige kostnader.

 

Arbeidsgruppen vil derfor i første omgang innhente pristilbud fra en ekstern rådgiver. Vi vil også, med bakgrunn i undersøkelsen vi har gjennomført, sende en forespørsel til Bymiljøetaten i Oslo kommune og oppfordre de til å etablere ladeplasser i området. 

 

Inntil en beslutning er tatt kan ikke styret tillate noen form for lading av EL-biler, ei heller montering av eget ladeutstyr på p-plasser eller i garasjer

Styret ber om forståelse og tålmodighet for at arbeidet kan ta tid, da dette er en sak som krever at det gjøres en helhetlig vurdering før man kan ta en beslutning